Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Deklaracja dostępności


Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku.

 

  • Data publikacji strony internetowej:
      
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

              

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępna cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Strona została stworzona w 2011 roku, kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy o dostępności cyfrowej. Strona jest często aktualizowana o nowe informacje. Poprawienie dostępności strony, opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście będzie sukcesywnie dokonywane.
          

Wyłączenia

                      

  • mapy oraz skany oświadczeń majątkowych są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają lektora ani napisów.
              

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Ewelina Jeżak.
  • E-mail: ewelina.jezak@przytyk.pl
  • Telefon: 486180550

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
      
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

      
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
      
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
      
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku
  • Adres: W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: gops_przytyk@interia.pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 48 618 05 50.
  • E-mail: gops_przytyk@interia.pl
  • Telefon: 48 618 05 50

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku mieści się w budynku Urzędu Gminy w Przytyku  przy ulicy Zachęta 57 na parterze. Do zadaszonego  wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością, znajdujący się przy schodach.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W urzędzie jest możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przez pracownika urzędu na parterze budynku. W przygotowaniu jest oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.