Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Terminy składania i realizacji wniosków

Terminy składania i realizacji wniosków

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Od 1 lutego 2021r. można składać wnioski o 500 + drogą elektroniczną na kolejny okres świadczeniowy. Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej lub PUE ZUS. Złożenie wniosku w formie papierowej będzie to możliwe dopiero od 1 kwietnia 2021 r.

Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się od 1 czerwca 2021 r. i trwa do 31 maja 2022 r. Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.,
  • w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 roku,
  • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 roku,
  • w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021 roku,
  • w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 roku.

Przyznane świadczenie wychowawcze zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez wnioskodawcę.

UWAGA: W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę RP, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Przytyku.

Druki wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) dostępne do pobrania na stronie http://gops.przytyk.pl w zakładce świadczenia wychowawcze 500+ lub w budynku Urzędu Gminy w Przytyku.

 

OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 2019 r. (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypłacane  ustala się od 1 października 2019 r.)
Uwaga! wnioski złożone od dnia 1 października 2019 r. - świadczenie 500+ przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego składać można od 1 lipca 2019 r. elektronicznie, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową) w budynku Urzędu Gminy w Przytyku (pokój nr 4).
Zmiany od 1 lipca 2019 r.
- szczególny 3-miesięczny termin liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko,
- rozwiązanie pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego

Złożenie wniosku

Wypłata świadczenia

lipiec – sierpień 2019 r.

świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

wrzesień 2019 r.

świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r

październik 2019 r.

świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.

1 grudzień 2019 r. do 31 styczeń
2020 r.

1 grudzień 2019 r. do 31 styczeń 2020 r.


W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.