Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.  

Komu przysługuje KDR?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

·  w wieku do 18. roku życia,

·  w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

·  bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:

·  szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

· szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku pod adresem ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w godzinach urzędowania Ośrodka. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. (48) 618-00-95 w.44

Karta Dużej Rodziny uprawnia jej posiadacza m.in. do: zniżek na przejazdy kolejowe, ulgi opłaty paszportowej, bezpłatnych wstępów do parków narodowych oraz zniżek w instytucjach państwowych i prywatnych. Dodatkowe informacje oraz lista partnerów programu Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, warto wnioskować od razu o obie formy tej Karty – tradycyjną (plastikową) oraz elektroniczną bowiem koszt domówienia drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny to 9,21 zł. W przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty można wnioskować o wydawanie jej duplikatu. Koszt wydania duplikatu to 9,78 zł

 

 

Wzór wniosku o Kartę Dużej Rodziny i oświadczenia można pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu