Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Informacje ogólne

Informacje ogólne

POMOC  MATERIALNA  DLA  UCZNIÓW

stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku, informuje że wnioski w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytyk wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie właściwej szkoły podstawowej znajdującej się na terenie Gminy Przytyk.

W przypadku uczniów uczęszczających do szkół podstawowych poza terenem Gminy Przytyk a także szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych  oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku pokój 10. 

Termin składania wniosków:


-      od dnia 01 września 2021r. do dnia 15 września 2021 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
-      od dnia 01 października 2021 r. do dnia 15 października 2021 r. – w przypadku     słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

 

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2021 roku. Dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 528,00 zł.

 Prawidłowo wypełniony wniosek o stypendium powinien zawierać komplet dokumentów, w tym potwierdzających wysokość dochodu. W przypadku składania wniosków dla kilku uczniów, należy złożyć wnioski ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ucznia wraz  z wymaganymi załącznikami.

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika(rodzica).

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.