Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

JEŻELI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY
LUB ZNASZ INNE OSOBY, KTÓRE CIERPIĄ Z TEGO POWODU

 są:

 • bite, kopane, szarpane za włosy, popychane, okaleczane, duszone, przypalane,
 • szantażowane, straszone, upokarzane, poniżane, obrzucane wulgarnymi wyzwiskami, wyrzucane z domu, nadmiernie kontrolowane,
 • zmuszane do odbywania stosunków seksualnych lub poddawania się nieakceptowanym przez nie zachowaniom seksualnym,
 • uzależnione finansowo od swojego partnera, który zakazuje im podjęcia pracy, nie daje pieniędzy na zaspokajanie podstawowych potrzeb,
 • drastycznie zaniedbywane (pozbawione elementarnej opieki lekarskiej, głodzone lub wykorzystywane) dzieci, osoby starsze, chore.

ZGŁOŚ TEN FAKT

do Komisariatu Policji w Twoim miejscu zamieszkania

gdzie:

 • zostaniesz poinformowany  o sposobach i możliwościach rozwiązania Twojego problemu,
 • wskażą miejsca, w których możesz uzyskać pomoc socjalną, prawną  i psychologiczną, 
 • wypełniona zostanie Niebieska Karta.

Procedura założenia niebieskiej karty nie jest skomplikowana. Może ją rozpocząć nie tylko policja, ale również przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, służby zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. O założenie niebieskiej karty może też starać się szkoła.

Pamiętaj!!!

Jeśli w Twojej rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci- zareaguj, nie pozwól, by się one powtarzały.

Prawo stoi po Twojej Stronie!

NIE CZEKAJ WIĘC NA ROZWÓJ SYTUACJI !

Nie jesteś sam!

Więcej na temat przeciwdziałania przemocy na stronie: https://www.niebieskalinia.pl/

 

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje na skutek stwierdzenia podejrzenia, iż osoba została dotknięta przemocą w rodzinie oraz wypełnienia formularza „Niebieskiej Karty - A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia). Formularz ten jest sporządzany przez przedstawiciela podmiotu, który jako pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie.. Założenie „Niebieskiej Karty” nie jest jednak tym samym, co złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa związanego z przemocą w rodzinie: bicia lub znęcania się, itp. To regulują przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A.

Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą.

Druk Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu, który pierwszy uzyskał informację o sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Druk A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe).

Niebieska Karta  ma na celu:

 1. Ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie bezpieczeństwa osób doznających przemocy.
 3. Wsparcie  osób doznających przemocy
 4. Motywowanie do podjęcia działań ochronnych.
 5. Określenie skali i charakterystyka przemocy
 6. Tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy.

 

REAGUJ NA PRZEMOC!

 Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy:

 • Komisariat Policji w Zakrzewie, Ogniwo Prewencji Przytyku
  tel. 47 701 32 70,  47 701 32 30
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku 
  tel. (48) 618-05-50 w. 40, 46, 50
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku                 
   tel. (48) 618-05-50 w. 40, 46
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku
   tel. 48 618-00-69
  • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
   0-801-12-00-02
   czynny od poniedziałku do soboty od godz. 8.00 do 22.00
   w niedzielę i święta od 8.00 do 16.00
 • Specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną można uzyskać
  w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  
  Radom, ul. Kościelna 14b
  tel. 48/365 10-87
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 

Pamiętaj!

 • Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo!
 • Nic nie usprawiedliwia przemocy!
 • Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa!
  • Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY PRZYTYK

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 218 ze zm.) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta” na terenie gminy Przytyk funkcjonuje Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został  powołany Zarządzeniem z dnia 31 maja 2011r.  Nr 28/1011 przez  Wójta Gminy w Przytyku. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań  w szczególności poprzez:

1)     diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)     podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3)     inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)     rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5)     inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzin.

       W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści  w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grup roboczych:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy.

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

- informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o zakończeniu podjętych działań grup roboczych i ich efektów.

 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego  i rodzinnego;

 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych  z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 

Osoba doznająca przemocy domowej ma prawo nie tylko do ogólnego wsparcia –
w tym kryzysowego, psychologicznego, prawnego itd., ale także do bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego, a także może żądać, aby sąd zobowiązał sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania wspólnie zajmowanego.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw
i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

 

Gdy doznajesz przemocy w rodzinie możesz poszukać wsparcia.

Zrób to - opowiedz o tym co się stało, zapytaj o radę.

Może się okazać, że podzielenie się przeżyciami pomoże Ci obiektywnie ocenić sytuację, poczuć ulgę, a przede wszystkim podjąć decyzję, co do dalszego postępowania.

Sprawca przemocy wobec bliskich, gdy czuje się bezkarny,
prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc,
bez względu na składane obietnice,
następnym razem może być znacznie gorzej.

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe
- możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.