Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

System i formy pomocy

System i formy pomocy


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu „umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. (…) Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”
. Istotą pomocy społecznej jest też zapobieganie wspomnianym wyżej sytuacjom.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Swój problem mogą zgłosić osobiście lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel ustawowy osoby, której pomoc ma być przyznana lub inna osoba, za jej zgodą lub zgodą przedstawiciela ustawowego. Świadczenia z pomocy społecznej mogą być też udzielane z urzędu.

Podstawa prawna:   ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Dominującymi zadaniami pomocy społecznej są:

 • „przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • praca socjalna,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb”.

 

FORMY POMOCY
Osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferujemy pomoc
w następujących formach:

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 •     zasiłek stały,
 •     zasiłek okresowy,
 •     zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 •     zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 •     pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 •     świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,
 •     wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;


ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

 •     praca socjalna,
 •     bilet kredytowany,
 •     składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 •     składki na ubezpieczenia społeczne,
 •     pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 •     sprawienie pogrzebu,
 •     poradnictwo specjalistyczne,
 •     interwencja kryzysowa,
 •     schronienie,
 •     posiłek,
 •     niezbędne ubranie,
 •     usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 •     specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 •     mieszkanie chronione,
 •     pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 •     pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.