Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Informacje ogólne

Informacje ogólne

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRZYTYKU  

adres: 26-650 Przytyk , ul. Zachęta 57
adres e-mail: gops@przytyk.pl

 tel. 48 618 05 50 w. 40
 
Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemu Alkoholowego w Przytyku  jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych.

Art. 41.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • Agnieszka Pakuła - przewodniczący komisji
  • Ewa Olszewska - z-ca przewodniczącego komisji
  • Izabela Witkowska - członek komisji          
  • Teodozja Kowalczyk - członek komisji          
  • Rajmund Kapusta -członek komisji
  • Agnieszka Midzio – członek komisji

 Siedziba GKRPA w Gminnym  Ośrodka Pomocy Społecznej pok. 10,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na posiedzeniach  co najmniej  raz  w miesiącu.

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są Wydziały Rodzinne i Nieletnich w Sądach Rejonowych.
Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku,
  • Prokuratura.

Złożenie wniosku o leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji uprawnionej do tego.

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana przez osobę uzależnioną), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja, kurator sądowy itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Wniosek o objęcie leczeniem może złożyć dowolna osoba(członek rodziny, sąsiad, daleki krewny, itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny. Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy. 

 Art. 24.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 Art. 25.
Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.
 Art. 26.
1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. ”Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie gminy Przytyk.

 

 

W ramach Gminnego Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Przytyk funkcjonuje punkt

  • dla osób uzależnionych i współuzależnionych  – terapeuta uzależnień,  wtorki  w godz. 10.00-14.00 – budynek  OSP Przytyk,

  • dla osób  i rodzin  doznających  przemocy oraz osób stosujących  przemoc  – psycholog (zapisy w siedzibie GOPS  Przytyk),

 Szczegółowe informacje  i zapisy   w  siedzibie GOPS  Przytyk  p.10 .

 

Interesująca strona: 

http://www.parpa.pl/

http://www.kbpn.gov.pl/

 

Gdzie szukać pomocy ?
 
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 21
e-mail: odwykradom@o2.pl
tel. kom. 608-206-472, 798-468-798
Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00


2. PRZYCHODNIA ODWYKOWA
ul. Narutowicza 1, 26-600 Radom
telefon: 363-19-93


3. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu
ul. Reja 30 ,26 -600  Radom
Tel. 48 363 19 93


4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7; 26 -600 Radom

Tel. 48  381 50 70,  48 381 50 74 świadczy bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego.


5."LINIA BRATERSKICH SERC". Caritas Diecezji Radomskiej
0 800-311-800
Podstawowym celem działania telefonu zaufania jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym, dotkniętym życiowymi dramatami, przeżywającym trudności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Telefon jest czynny od godziny 18.00 do 22.00.


6.TELEFON ZAUFANIA - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
801 199 990 -  Pomoc dla dzieci i dorosłych
czynny codziennie w godz. 16-21
Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem.


7. NIEBIESKA LINIA - 0 800-12 -00-02
(ogólnopolski, dla ofiar przemocy w rodzinie, płatny pierwszy impuls)


8. POMARAŃCZOWA LINIA - 0 801 14 00 68 - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.


(płatny 33 grosze niezależnie od czasu trwania rozmowy. Infolinia ogólnopolska prowadzona przez Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla rodziców, których dzieci upijają się).


9. Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 70 2222  linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących.


10. Pomoc dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia, pomocy, opieki i ochrony 116  111   

czynne od   12.00 – 2.00
 

Kampania „POSTAW NA RODZINĘ”

Gmina Przytyk  rozpoczyna realizację kampanii "Postaw na rodzinę".  Samorząd w 2013 roku debiutował w projekcie Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Więcej informacji dotyczących tej inicjatywy znajdą Pańswto na stronie internetowej projektu:

www.postawnarodzine.pl

 

Gminnego raportu – diagnoza tzw. „grup ryzyka” środowisk zagrożonych przemocą    i uzależnieniami.

Na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowano Gminnego raportu – diagnoza tzw. „grup ryzyka” środowisk zagrożonych przemocą    i uzależnieniami.  Badania prowadził Instytut Szkoleniowo-Badawczy ul. Warneńczyka 87 P ,  35-612 Rzeszów.

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych  w pierwszej połowie 2018 roku, obejmujących podstawowe problemy społeczne związane  z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu:

Raport Gmina Przytyk

 

Alkohol i koronawirus. Ważne informacje dla mieszkańców

 wiecej informacji można znaleźć tutaj

 

 

Gmina Przytyk  jest partnerem projektu „Otwórz się na pomoc” – interaktywnego projektu o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu.

 

Projekt ten ma za zadanie pomóc zmierzyć się z szeroko rozumianych zagrożeniami, jakie niesie internet. Młode osoby nie tylko w łatwy sposób uzależniają się od komputera, ale także bardzo często doświadczają w świecie wirtualnym takich zjawisk jak hejt czy przemoc słowna. Często uzależnienie od internetu powoduje poważne problemy psychiczne i ma wpływ na życie całych rodzin, zwłaszcza w tak trudnym okresie, jak czas lockdownu, zamknięcia w domu.