Aktualności

Ważna Informacja

Ważna Informacja

Kolejna wiadomość lorem ipsum

Wiadomość 2

Wiadomość 1 lorem ipsum

Zjawisko przemocy

Zjawisko przemocy

BICIE I PONIŻANIE NIE JEST SPRAWĄ PRYWATNĄ!

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez „przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

W oparciu o literaturę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy domowej można wyróżnić rodzaje przemocy:

  • Przemoc fizyczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia ofiary.
    Przykładem może być: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś przedmiotami, parzenie, nieudzielanie koniecznej pomocy i itp.
  • Przemoc psychiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.  Przykładem może być: wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb  i itp.
  • Przemoc seksualna, czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności.
  • Przemoc ekonomiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. Przykładem może być: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, nie zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny i itp.
  • Inny rodzaj zachowań:

niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, zmuszanie do picia alkoholu lub zażywania środków odurzających.

 

 

PRZEMOC A KONFLIKT:

PRZEMOC to zamierzone działanie lub zaniechanie działania (oznacza to, że osoba stosuje przemoc intencjonalnie, czyli nie przez przypadek) jednej osoby wobec drugiej, które – wykorzystując przewagę sił (tzn. osoba jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie i wykorzystuje tę przewagę wywierając wpływ na słabszą osobę) – narusza prawa i dobra osobiste człowieka ( każdy człowiek ma prawo do: godności, szacunku, posiadania i wyrażania swojego zdania, prywatności, nietykalności cielesnej, bezpieczeństwa itp., nie należy łamać tych praw), powodując cierpienie i szkody (tzn. szkody zarówno fizyczne tj. zranienia, siniaki lub zadrapania, jak i psychiczne tj. traumy, lęki, niemoc, strach), wobec których osoba ta nie jest w stanie się bronić.

Warunek uznania sytuacji w rodzinie za PRZEMOC to znacząca przewaga siły, którą dysponuje osoba stosująca przemoc, w taki sposób, że osoba krzywdzona nie ma szans się obronić.

W sytuacji, gdy siły są wyrównane – mówimy o konflikcie, w którym obie strony mogą swobodnie działać w obronie własnych interesów.

 

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA 

 

L.p

NAZWA INSTYTUCJI/ ORGANIZACJI

TELEFON/ADRES INTERNETOWY

1.

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia”

Tel. 800 120 002

(czynny przez całą dobę)

2.

POMARAŃCZOWA Linia- program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

Tel. 801 140 068

(czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 14.00-20.00)

3.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel. 116 111

(czynny codziennie w godzinach 12.00-2.00)

4.

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

Tel. (22) 425 98 48

(czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 17.00-20.00,  w soboty  w godzinach  15.00-17.00)

5.

Aplikacja mobilna „Twój Parasol”

Aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie

(https://twojparasol.com/)

6.

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

Tel.  800 70 2222

(całodobowe)